Ανακοίνωση σχετικά με την δημοσίευση του νέου Εθνικού Καταλόγου Γεωχωρικών Δεδομένων και Υπηρεσιών.


 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οποία αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου διαχείρισης και αξιοποίησης των γεωχωρικών δεδομένων που παράγει, χρησιμοποιεί και διαθέτει το Ελληνικό κράτος. Τα γεωχωρικά δεδομένα είναι καθοριστικής σημασίας για την άσκηση συντονισμένης κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την πρόληψη της εγκληματικότητας και γενικότερα την επίτευξη στρατηγικών στόχων της χώρας σε πληθώρα τομεακών δράσεων.
 
Παρά τη σημασία τους, τα γεωχωρικά δεδομένα της χώρας μας δεν είχαν καταγραφεί για δεκαετίες με αποτέλεσμα:
 
·        την ουσιαστική αδυναμία του κράτους να γνωρίζει και να διαχειριστεί το γεωχωρικό πλούτο που διαθέτει
 
·        την άσκοπη κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος με τα ίδια δεδομένα να παράγονται πολλαπλές φορές από διαφορετικούς φορείς και να δημιουργούνται περιττές επικαλύψεις
 
·        τις καθυστερήσεις στην προώθηση αναπτυξιακών δράσεων που προϋπέθεταν τη χρήση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων και
 
·        την αδυναμία της χώρας μας να ανταποκριθεί στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (Inspire) η οποία επιβάλει τη συστηματική ετήσια καταγραφή των γεωχωρικών δεδομένων κάθε χώρας και το διαμοιρασμό τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της προβληματικής κατάστασης έγινε τον Ιανουάριο του 2010, με τη δημιουργία της πρώτης έκδοσης του Εθνικού Καταλόγου Γεωπληροφορίας από τον ΟΚΧΕ, το ΥΠΕΚΑ και την ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού. Στη νέα δεύτερη έκδοση, την οποία συνέταξαν και επεξεργάστηκαν στελέχη της διεύθυνσης γεωπληροφορικής του ΟΚΧΕ, o κατάλογος διευρύνεται σημαντικά και περιλαμβάνει 1613 σύνολα γεωχωρικών δεδομένων. Για κάθε ένα από αυτά καταγράφεται και πλήθος συνοδευτικών τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, ώστε ο δυνητικός χρήστης να μπορεί να αξιολογήσει την καταλληλότητα των στοιχείων για το σκοπό που τα χρειάζεται. Έτσι, δημιουργείται ένα σημαντικό και αξιόπιστο ευρετήριο γεωχωρικής πληροφορίας, για τους πολίτες, το κράτος και τις επιχειρήσεις.
 
Μέσα στο επόμενο έτος, σχεδιάζεται η τρίτη έκδοση του μητρώου, η οποία θα περιλαμβάνει, εκτός από τα γεωχωρικά δεδομένα των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, και αυτά που βρίσκονται στην κατοχή των Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 
Η νέα έκδοση του κατάλογου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=50.