Β' Πιλοτικό - ΦΕΚ 664

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 664
28 Ιουλίου 1995

Αριθ. 72544/4615 (4)

Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2308/1995 “Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 114/Α’).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 1647/1986 “Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 141/Α’).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).
 4. Την από 19-6-1995 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. (Πράξη αρ. 116/2/19.6.1995).
 5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζουμε:

Κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση οι περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  1. Κοινότητα Λούτρου του Νομού Έβρου
  2. Κοινότητα Μαγγάνων του Νομού Ξάνθης
  3. Κοινότητα Παραδείσου του Νομού Καβάλας
  4. Κοινότητα Διαλεχτού του Νομού Καβάλας
  5. Κοινότητα Αβραμυλιάς του Νομού Καβάλας
  6. Κοινότητα Ξεριάς του Νομού Καβάλας
  7. Δήμος Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης
 2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  1. Κοινότητα Μοδίου του Νομού Θεσσαλονίκης
  2. Κοινότητα Αναλήψεως του Νομού Θεσσαλονίκης
  3. Κοινότητα Μεθώνης του Νομού Πιερίας
 3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  1. Κοινότητα Λευκώνος Νομού Φλώρινας
  2. Κοινότητα Καλλιθέας Νομού Φλώρινας
  3. Κοινότητα Πλατέος Νομού Φλώρινας

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 1995

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ