Άνοιγμα των γεωχωρικών δεδομένων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Πιλοτικός διαμοιρασμός της δημόσιας χαρτογραφικής πληροφορίας μέσω του δικτύου του ΠΣΔΑΤΜ

 

Σε εσπερίδα του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Πιερίας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Επιμελητηρίου Πιερίας στην Κατερίνη την  Παρασκευή 5 Απριλίου υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) για την ανάδειξη του ρόλου του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, παραβρέθηκε και παρουσίασε εισήγησή του για τη διαχείριση της γεωπληροφορίας, με τίτλο «Η λειτουργία και οι προοπτικές της ΕΥΓΕΠ και της INSPIRE – Προκλήσεις για τους επιστήμονες της διαχείρισης της γεωπληροφορίας», ο πρόεδρος του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), Γιώργος Μουτεβελής. Ο πρόεδρος του ΟΚΧΕ, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε στην εκδήλωση την απόφασή του Δ.Σ. του Οργανισμού για άνοιγμα των ψηφιακών δεδομένων του αρχείου του Οργανισμού προς τον ΠΣΔΑΤΜ και αντίστοιχη πρόβλεψη διάθεσης και σε άλλους δυνητικά ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς του χώρου.

 

Η κίνηση του ανοίγματος των δημόσιων γεωχωρικών πληροφοριών του ΟΚΧΕ, αναντίρρητα, συμβάλλει στην αλλαγή του τοπίου στη διαχείριση των δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών στην Ελλάδα, τα οποία πρέπει επιτέλους να βγουν από τα κλειδωμένα ντουλάπια και να προσφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας. Ξεκάθαρος στόχος, η μεγιστοποίηση του κοινού οφέλους, με τους παραγωγούς και τους χρήστες της γεωπληροφορίας, να οφείλουν να μετατρέπουν πλέον τα «αραχνιασμένα» δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες για να τα χρησιμοποιούν με άμεσα και με τη μέγιστη ευχέρεια οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες και κατ’ επέκταση οι πολίτες.

 

Μέχρι σήμερα τουλάχιστον 2.500 δημόσιοι υπάλληλοι υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια από τις θέσεις στις οποίες υπηρετούν μέσω του δικτύου των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ). Για να παρασχεθούν ολοκληρωμένες τέτοιες υπηρεσίες για τον πολίτη, αυτό το δίκτυο των ανθρώπων πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες του χώρου και να αποκτήσουν και αυτοί πρόσβαση στη δημόσια γεωχωρική πληροφορία που παράγεται από τον δημόσιο τομέα. Η αποδοτική λειτουργία του ανθρώπινου δικτύου διαχείρισης γεωπληροφορίας στο δημόσιο τομέα έχει ανοίξει διάπλατα την προοπτική για τη δημιουργία αντίστοιχων δικτύων πιστοποιημένων επιστημόνων που θα χειρίζονται με αποτελεσματικότητα και μεγιστοποίηση του οφέλους τη δημόσια πληροφορία που αφορά στο χώρο.

 

Ο ΟΚΧΕ, ένα χρόνο μετά τη δεύτερη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας και σε συνέχεια σχετικής απόφασης που είχε λάβει το Διοικητικό του Συμβούλιο σχετικά με τη δωρεάν διάθεση των ψηφιακών ορθοεικόνων που παράγει ο Οργανισμός με ίδια μέσα, αλλά και μετά την εκδήλωση ανοίγματος 30 εθνικών συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και της θέσης σε ισχύ της υπηρεσίας αναζήτησης διαθέσιμων δεδομένων μέσω διαδικτύου «Αναξίμανδρος», που έλαβε χώρα στις 20 Δεκεμβρίου 2012 στα γραφεία του, διαθέτει στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – και μέσω της κίνησής του αυτή διευκολύνει την προσβασιμότητα των πολιτών στη δημόσια γεωχωρική πληροφορία - το σύνολο του ψηφιακού του αρχείου. Μετά από αυτό και την προώθηση του αρχείου μέσω των περιφερειακών τμημάτων του ΠΣΔΑΤΜ στους επαγγελματίες του χώρου, κάθε πολίτης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας θα μπορεί, απευθυνόμενος στους πιστοποιημένους επιστήμονες – επαγγελματίες και χωρίς περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια, να λαμβάνει χρήσιμες και συχνά απαραίτητες για τον ίδιο πληροφορίας που αφορούν στον χώρο και στην ορθή διαχείρισή του.

 

Η παρακολούθηση και η προστασία του περιβάλλοντος, ο ορθολογικός χωρικός σχεδιασμός, η χωροθέτηση οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων είναι λίγες μόνο από τις εφαρμογές για τις οποίες οι επιστήμονες του χώρου θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλη τη γεωχωρική πληροφορία που είναι διαθέσιμη ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά. Κι, οπωσδήποτε, από την ελεύθερα διαμοιραζόμενη γνώση αυτή στους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς που έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους την γεωπληροφορία - και στην προκειμένη περίπτωση τον ΠΣΔΑΤΜ - τελικοί ωφελημένοι είναι οι πολίτες που ευκολότερα πλέον θα μπορούν να γνωρίζουν τι μπορεί να χωροθετείται πού και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά στο οτιδήποτε γίνεται στο χώρο.

 

Σύμφωνα, με τον Πρόεδρο του ΟΚΧΕ, Γιώργο Μουτεβελή:

 

«Στις μέρες μας, οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι θα πρέπει, εκτός από την παραδοσιακού τύπου υπεράσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων, να πρωταγωνιστήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που ανοίγουν νέους δρόμους και δίκτυα επικοινωνίας με την αγορά και την κοινωνία για την ευκολότερη και αμεσότερη μεταφορά της πληροφορίας, με στόχο τη διευκόλυνση και το άνοιγμα σε νέα πεδία της καθημερινής παραγωγής έργου των επιστημόνων και επαγγελματιών μελών τους. Η ουσία για την επιτυχία είναι η δημιουργία και αξιοποίηση των δικτύων ανθρώπων, πέρα από τη δεδομένη χρησιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων.

 

Σε ό,τι αφορά, γενικότερα, στην πολιτική ανοίγματος και κοινοχρησίας των δημόσιων δεδομένων, η με κάθε κόστος πλήρης απελευθέρωση από τις δημόσιες υπηρεσίες πληροφοριών που έχουν δημιουργηθεί από την καταβολή φόρων του πολίτη αποτελεί, ιδιαίτερα υπό τη σημερινή κρίση και παρατεταμένη ύφεση, τη σημαντικότερη εθνική προτεραιότητα για την ανάπτυξη της χώρας»

 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ, Στέφανος Ξεκαλάκης, δήλωσε:

 

«Ο κλάδος των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αντιλαμβάνεται αυτή την ενέργεια του Οργανισμού ως την αφετηρία για την εν τοις πράγμασι απελευθέρωση των γεωχωρικών πληροφοριών όλων των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή δεδομένα που ήδη έχει πληρώσει ο Έλληνας πολίτης θα τεθούν στη διάθεση όλων των αρμόδιων επαγγελματιών – επιστημόνων και τελικά θα επιστρέψουν σ’ αυτόν μέσα από την υπεραξία που θα προκύψει από την αξιοπιστία και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, την μείωση του χρόνου παραγωγής τους και τελικά του κόστους τους.

 

Ο κλάδος των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως ο κύριος διαχειριστής της γεωχωρικής πληροφορίας στη Χώρα είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος της πιλοτικής εφαρμογής του διαμοιρασμού της δημόσιας χαρτογραφικής πληροφορίας συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσπάθεια που γίνεται για την εκ βάθρων αλλαγή της φιλοσοφίας στη διαχείριση και το διαμοιρασμό της γεωχωρικής πληροφορίας από την ψήφιση του νόμου 3882/2010 μέχρι σήμερα και κυρίως ορθώνοντας τοίχος απέναντι σε όσους θέλουν ακόμα εν έτη 2013 να θεωρούν τη δημόσια γεωχωρική πληροφορία τσιφλίκι τους».