«Ναι», στο άνοιγμα των δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων ψήφισε η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας!

 

Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν η συζήτηση επί της εισήγησης που κατέθεσε ο ΟΚΧΕ στην ΕΘΕΓ, με τίτλο «Μέτρα για την Προώθηση της Κοινοχρησίας και της Περαιτέρω Χρήσης Γεωχωρικών Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τις επιταγές των Νόμων 3882/2010 και 3979/2011» και στην οποία προτείνεται μία δέσμη οριζόντιων μέτρων και πρότυπων ανοικτών και κυβερνητικών αδειών χρήσης με τις οποίες εξασφαλίζεται η κοινοχρησία των γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ των δημοσίων αρχών, καθώς και η ανοικτή πρόσβαση σε αυτά από τους επαγγελματίες και τους πολίτες της χώρας για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση.

Όπως διαπίστωσε ο ΟΚΧΕ, η αδυναμία πρόσβασης στη γεωχωρική πληροφορία τόσο από δημόσιους φορείς, όσο και από επαγγελματίες και πολίτες αποτελούσε το κυριότερο πρόβλημα στην εφαρμογή της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών στη χώρα μας. Η αδυναμία αυτή προερχόταν κυρίως από το γεγονός ότι στην Ελλάδα, το 90% των δημοσίων αρχών δεν είχε θεσπίσει ούτε ακολουθούσε κάποιο αδειοδοτικό πλαίσιο για τη διάθεση των δεδομένων. Δεν ήταν, δηλαδή, σαφείς οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και άρα ήταν ουσιαστικά σα να μη διατίθενται. Το αποτέλεσμα ήταν ένα τεράστιο, επί δεκαετίες, έλλειμμα στην ικανότητα να απεικονίζουμε ορθά και μονοσήμαντα το χώρο, η συρρίκνωση και μονοπώληση της σχετικής αγοράς, οι αδιαφανείς διαδικασίες που τροφοδοτούσαν τη διαφθορά και την αυθαιρεσία με καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον αλλά και η ταλαιπωρία μελετητών και πολιτών οι οποίοι αναγκάζονταν να δαπανούν πολύτιμους πόρους και χρόνο για την εξεύρεση και απόκτηση δεδομένων τα οποία, ως δημόσια, θα έπρεπε να είναι ευρέως διαθέσιμα και προσβάσιμα.

Με την πρόταση του ΟΚΧΕ, την οποία υιοθέτησε η ΕΘΕΓ, αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, αυτό ακριβώς το έλλειμμα. Με το ενιαίο αδειοδοτικό πλαίσιο που περιέχεται στην εισήγηση του ΟΚΧΕ, η δημόσια γεωχωρική πληροφορία, θα μπορεί πλέον να είναι προσβάσιμη, σε επεξεργάσιμη μορφή, από όλους.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται το πρώτο ουσιαστικό βήμα, σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, για το άνοιγμα των δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων, από την Πολιτεία προς τους επαγγελματίες, τους ερευνητές και τους πολίτες. Η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών από τη διοίκηση αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στην ανάπτυξη και το άνοιγμα της αγοράς γεωπληροφορίας, στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους επαγγελματίες της γεωπληροφορίας, στην επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών, στην εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων από την κοινοχρησία των δεδομένων, και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ηχητικά αποσπάσματα από τη δεύτερη συνεδρίαση της ΕΘΕΓ μπορείτε να βρείτε εδώ. Στην ίδια σελίδα θα είναι σύντομα διαθέσιμα και τα πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Επίσης, αξιοποιώντας την πρότυπη ανοικτή άδεια, η οποία περιλαμβανόταν στην εισήγηση του ΟΚΧΕ προς την ΕΘΕΓ, ο Οργανισμός ξεκινάει από σήμερα τη δωρεάν και ελεύθερη διάθεση των ορθοφωτοχαρτών Αττικής μεγάλης ακρίβειας. Περισσότερες πληροφορίες για τους χάρτες και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτούς μπορείτε να βρείτε εδώ.