Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στο κτήριο επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου 11-13

ΑΔΑ: Β44Γ46Ψ84Θ-72Μ

Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού καθαριότητας

1.         Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στο κτήριο επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου 11-13», σύμφωνα με το άρθρο 18 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007).

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έντεκα (11) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2.         Οι γενικοί και ειδικοί όροι του Διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και στα Παραρτήματα αυτού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3.         Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, ορίζεται η 26/03/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού στην Αθήνα, στην οδό Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, 5ος όροφος – αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

4.         Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές δεσμεύουν αυτούς που τις υποβάλλουν και ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118/07.

5.         Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) και ειδικότερα:

·            Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α) και

·            Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011.

6.         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Έργο της είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρακτικού ώστε η Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μέσα στην  προθεσμία ισχύος των προσφορών.

7.           Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας να παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00 τη Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής από το γραφείο 502 του Ο.Κ.Χ.Ε., στην οδό Τιμολέοντος Βάσσου 11 - 13, Αθήνα, 5ος όροφος. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από τον Οργανισμό, κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

8.         Για πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο του ανωτέρω εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ο.Κ.Χ.Ε., Τιμολέοντος Βάσσου 11 - 13, Αθήνα, στην κα  Πελέκη Ασημίνα (τηλ. 211 1044715).