Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας στα γραφεία του ΟΚΧΕ

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας στα γραφεία του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Στην  Αθήνα σήμερα 01/06/2011, στα γραφεία του Ο.Κ.Χ.Ε., οδός Τιμ. Βάσσου 11-13, μεταξύ των

 

o   κας Φατούρου Αλίκης, Προϊσταμένη του Ο.Κ.Χ.Ε., ως εκπρόσωπός του σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12596/01-04-2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που θα αποκαλείται για συντομία "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και

o   κου Χρήστου Καπράλου, με ΑΦΜ 053335784 της ΔΟΥ Α' Περιστερίου, που κατοικεί στην οδό Θεμιστοκλέους 66-68 , Περιστέρι και έχει ειδικότητα Παθολόγου θα καλείται στην παρούσα «Ιατρός Εργασίας»,

αφού έλαβαν υπόψη τους:

1.      Το άρθρο 2 του Ν.1647/19-9-1986  (ΦΕΚ 141 Α /1986) «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας  (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.      Την με αρ. 35130/739/11-08-10 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικού «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,

3.      Την με αρ. πρωτ. 7846/25-2-2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος  Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής με θέμα : «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. στον Πρόεδρο τον Προϊστάμενο και άλλα όργανα του Οργανισμού»  (ΦΕΚ 253 Β/2010),

4.      Τις διατάξεις του Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177 Α’/85) «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων», όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α/02-06-2010) «Κύρωση του κώδικα Νόμων για την Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων»,

5.      Το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης»,

6.      Το Π.Δ. 157/1992 «Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων στο δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ»,

7.         Την υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό του ΟΚΧΕ του οικονομικού έτους 2011 (ΚΑΕ 0419 – Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία),

8.         Την υπ’ αριθμ. 2367/601/30-05-2011 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α 69,

9.         Την με αριθμ. πρωτ. 853/24/28-02-2011, εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Ιατρού εργασίας από το κο Καπράλο Χρήστο.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 516/04/08-03-2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, o Εργοδότης αναθέτει στον Ιατρό Εργασίας και ο τελευταίος αναλαμβάνει να παρέχει σε αυτόν και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις και στους εργαζόμενους αυτού υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, όπως αυτές αναλυτικά προσδιορίζονται και προβλέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 1568/85 ως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α/02-06-2010).

Στα πλαίσια του ως άνω ανατεθέντος στον Ιατρό εργασίας έργου, ο τελευταίος θα παρέχει στην «εταιρία» υπηρεσίες όπως:

1.1          Να παρέχει στην «εταιρία», προφορικώς και εγγράφως υποδείξεις και συμβουλές για τα μέτρα σχετικά με την εργασιακή υγεία των εργαζομένων της «εταιρίας».

1.2          Να ενημερώνει την «εταιρία» για τυχόν υφισταμένους κινδύνους στους παραπάνω χώρους εργασίας και να παρέχει στην «εταιρία» και τους εργαζομένους της συμβουλές για τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα υγιεινής. Επίσης δηλώνεται ότι ο «Ιατρός εργασίας» διαθέτει όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εκτελεί απρόσκοπτα το παραπάνω έργο του

1.3          Να προβαίνει σε κάθε εκ του νόμου προβλεπόμενη ενέργεια αναφορικά με την παροχή προς τον εργοδότη υπηρεσιών «Ιατρού εργασίας».

ΑΡΘΡΟ 2ο

2.1         Η εταιρία απασχολεί συνολικά 78 άτομα, τα οποία εμπίπτουν στην γ' κατηγορία επικινδυνότητας και βάσει αυτού συμφωνείται ότι :

Για την εκτέλεση του ως άνω έργου ο «Ιατρός εργασίας» θα επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού που επισυνάπτονται στο παράρτημα της σύμβασης, μια φορά το μήνα, 75 ώρες ετησίως, καλύπτοντας τον προβλεπόμενο από την Νομοθεσία χρόνο, με πρόγραμμα το οποίο έχει συμφωνηθεί από κοινού (παράρτημα σύμβασης) και θα γνωστοποιηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Στο χρόνο απασχόλησης του Ιατρού εργασίας, περιλαμβάνεται η ιατρική εξέταση του προσωπικού, η οργάνωση απορρήτου ιατρικού αρχείου, η εκπαίδευση στις Α' Βοήθειες , ο έλεγχος Υγιεινής των χώρων εργασίας. Παρακολούθηση,  πρόληψη και ενημέρωση εργαζομένων για θέματα υγείας.

2.2         Ο Οργανισμός  υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα εγγράφως τον «Ιατρό εργασίας» σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού ατόμων του προσωπικού της, που αναφέρεται στο άρθρο 2.1.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής.

Για τις περιγραφείσες στις ανωτέρω παραγράφους της παρούσας υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει ο «Ιατρός Εργασίας» προς τον Οργανισμό, ο Οργανισμός θα καταβάλει στον Ιατρό εργασίας το ποσό των 6.048 € ετησίως χωρίς το Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε. του οικονομικού έτους 2011 (ΚΑΕ 0419 – Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με ην ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία).

3.1         Η πληρωμή του «Ιατρού εργασίας» από τον Οργανισμό θα γίνεται σε μηνιαία βάση (504€), με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, που θα εκδίδει ο ίδιος και θα παραδίδει στον Οργανισμό. Η εξόφληση της απόδειξης θα γίνεται με έκδοση επιταγής.

3.2         Το παρόν συμφωνητικό δεν δημιουργεί σχέση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

3.3         Διευκρινίζεται επίσης ότι ο «Ιατρός εργασίας» που θα απασχολείται στον Οργανισμό δεν συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης με τον Οργανισμό.

Το ανωτέρω ποσό δεν υπόκειται σε καμιά αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει και θα δεσμεύει τον Ιατρό εργασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκπλήρωση των όρων της.

Στο ποσό αυτό εξαντλούνται όλες οι απαιτήσεις του Ιατρού Εργασίας για κάθε λόγο και αιτία εκ του παρόντος, ώστε πέραν του ποσού αυτού ο τελευταίος δεν δικαιούται ουδεμίας περεταίρω αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις :

α.    Υπερ Μ.Τ.Π.Υ. 3% στην καθαρή αξία του τιμολογίου,

β.    Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ.

γ.    ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα βαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94, για την οποία θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ρητώς συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο με γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφηκε σε τρία (3) πανομοιότυπα αντίγραφα, εκ των οποίων ένα έλαβε ο Εργοδότης, ένα ο Ιατρός Εργασίας και ένα θα κατατεθεί στο οικείο ΚΕΠΕΚ.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

               Για τον Ο.Κ.Χ.Ε.
 
    

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ                                                                                                                           ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ/νση εγκαταστάσεων  Σύνολο προσωπικού  Τηλεφώνα επικοινωνίας  Fax επικοινωνίας  Υπεύθυνος επικοινωνίας Ωράριο λειτουργίας
 Τιμολέοντος Βάσσου 11-13  78 άτομα  211 1044600  211 1044790 Γεωργοπούλου Πολυξένη

07:00 – 14:30

09:00 – 16:30

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πρόγραμμα επισκέψεων Ιατρού εργασίας Έτος 2011

30 Ιουνίου

29 Ιουλίου

26 Αυγούστου

23 Σεπτεμβρίου

14 Οκτωβρίου

25 Νοεμβρίου

23 Δεκεμβρίου

Έτος 2012

27 Ιανουάριος

24 Φεβρουάριος

30 Μάρτιος

27Απρίλιος

25 Μάιος

 

6,25 ώρες κάθε φορά ωράριο 08:00 – 14:30