Πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων

           ΑΔΑ: 4ΑΧ546Ψ84Θ-Ν2Μ

Πρόσληψης τεσσάρων (04) Ειδικών Συμβούλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στον Οργανισμό Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ).

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-07)

2.    Τις διατάξεις του εδ. 10 παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166 /22-09-10)

3.    Τη με αρ. πρωτ. 2/31766/0022_15-06-2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον «Καθορισμό αποδοχών και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών για την επικουρία του Προέδρου του ΟΚΧΕ»

    Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη τεσσάρων Ειδικών Συμβούλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα διαθέτουν εξειδίκευση στους  ακόλουθους τομείς:

·         Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας

·         Πληροφορικής - GIS

·         Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

·         Περιβάλλοντος

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα διορισμού που περιγράφονται στα άρθρα 11 – 17 του Ν. 3584/2007 και τα ειδικά προσόντα που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Ειδικότητα Συμβούλου

Προσόντα

Ειδικός Σύμβουλος  θεμάτων Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας

 

  1. Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα της αλλοδαπής
  2. Eπιθυμητό Διδακτορικό δίπλωμα ή  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ψηφιακή Φωτογραμμετρία ή στην Τηλεπισκόπηση ή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή στη Γεωπληροφορική
  3. Τριετή εμπειρία στο αντικείμενο της Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας
  4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  5. Γνώση χειρισμού Ψηφιακού Φωτογραμμετρικού Σταθμού και λογισμικού GIS

Ειδικός Σύμβουλος πληροφορικής - GIS

1.    Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα / πτυχίο της αλλοδαπής

2.    Επιθυμητό Διδακτορικό δίπλωμα ή  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γεωπληροφορική

3.    Τριετή εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων γεωγραφικών ψηφιακών δεδομένων, βάσεων δεδομένων

4.    Άρτια γνώση λογισμικού συστημάτων βάσεων δεδομένων, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, γλωσσών προγραμματισμού και εφαρμογών γραφείου

5.    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ειδικός Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

 

1.    Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο  της αλλοδαπής

2.    Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα διαχείρισης  περιβάλλοντος

3.    Τριετή εμπειρία σε θέματα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

4.    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5.    Χρήση των εφαρμογών του MS Office

Ειδικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος

1.    Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο  της αλλοδαπής

2.    Επιθυμητό Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα περιβάλλοντος

3.    Τριετή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού διαδικασιών και πολιτικών για το διαμοιρασμό πληροφορίας και γεωχωρικών

δεδομένων

4.    Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

5.    Χρήση των εφαρμογών του MS Office

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση* και βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά (σε συμπιεσμένη μορφή) στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να τα παραδώσουν στη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου του Οργανισμού Τιμ. Βάσσου 11-13/Αθήνα, γραφείο 405. Η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης αυτής στον Τύπο.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι που θα επιλεγούν θα προληφθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Με την πρόσληψή τους θα πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένα αντίγραφα  πιστοποίησης των γενικών και ειδικών προσόντων τους. 

 

 

Ο Πρόεδρος

 Γιώργος Μουτεβελής

 * Η αίτηση συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα και συντάσσεται σε έντυπο του ενδιαφερόμενου. Σε αυτή θα αναγράφονται τα στοιχεία του καθώς και ο τομέας εξειδίκευσης του.