Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του Ο.Κ.Χ.Ε. επί της οδού Τιμολέοντος Βάσου 11-13

ΑΔΑ: 4ΑΘΒ46Ψ84Θ-Τ

 

Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Α.Δ. 519/10/2011)

 

1.         Ο Οργανισμός κτηματολογίου και χαρτογράφησης Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του Ο.Κ.Χ.Ε. επί της οδού Τιμολέοντος Βάσου 11-13», σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95.

Η διάρκεια της Σύβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ ημερολογιακούς μήνες (18) από την υπογραφή της Σύμβασης.

2.         Οι γενικοί και ειδικοί όροι του Διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και στα Παραρτήματα αυτού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3.         Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, ορίζεται η 19/05/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Οργανισμού στην Αθήνα, στην οδό Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, 5ος όροφος – αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

4.         Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές δεσμεύουν αυτούς που τις υποβάλλουν και ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118/07.

5.         Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

6.         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Έργο της είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρακτικού ώστε η Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μέσα στην  προθεσμία ισχύος των προσφορών.

7.         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας να παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 14:00 την Διακήρυξη του έργου και τα παραρτήματα αυτής από το γραφείο 504 του Ο.Κ.Χ.Ε., στην οδό Τιμολέοντος Βάσου 11 - 13, Αθήνα, 5ος όροφος ή να αποστέλλουν email με τα στοιχεία τους στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προκειμένου να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά το κείμενο της Διακήρυξης.

8.         Για πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο του ανωτέρω εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ο.Κ.Χ.Ε., Τιμολέοντος Βάσου 11-13, Αθήνα, στον κ. Αυδή Στέφανο, στο τηλέφωνο 211 1044615 και στην κα Γιαλαμπρίνου Κωνσταντίνα στο τηλέφωνο 211 1044634.

Για να σαςαποσταλεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης ηλεκτρονικά, αποστείλετε email με ταστοιχεία της εταιρείας σας (Επωνυμία, Τηλ. Φαξ, Δ/νση, Υπευθ. Επικοινωνίας)στις παρακάτω διευθύνσεις : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.