Προμήθεια και εγκατάσταση κινητού συστήματος αποθήκευσης

ΑΔΑ: 4ΑΓ046Ψ84Θ-Ψ

Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρουμειοδοτικού διαγωνισμού

 

1.  Ο Οργανισμός κτηματολογίουκαι χαρτογράφησης Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,συνολικής δαπάνης 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), για την ανάθεσητου έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση κινητού συστήματος αποθήκευσης στην αίθουσααρχείου του 3ου ορόφου», σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95.

Η προθεσμία εκτέλεση τωνεργασιών είναι 40 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του Διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στοτεύχος της Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και στα Παραρτήματα αυτού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, ορίζεται η 03/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Οργανισμού στην Αθήνα, στην οδό Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, 5ος όροφος – αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές δεσμεύουν αυτούς που τις υποβάλλουν και ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118/07.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Έργο της είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρακτικού ώστε η Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μέσα στην  προθεσμία ισχύος των προσφορών.

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας να παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 14:00 την Διακήρυξη του έργου και τα παραρτήματα αυτής από το γραφείο 504 του Ο.Κ.Χ.Ε., στην οδό Τιμολέοντος Βάσου 11 - 13, Αθήνα, 5ος όροφος.

8. Για πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο του ανωτέρω εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ο.Κ.Χ.Ε., Τιμολέοντος Βάσου 11 - 13, Αθήνα, στον Τζωρτζακάκη Γεώργιο, στο τηλέφωνο 2111044682.


 

Για να σαςαποσταλεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης ηλεκτρονικά, αποστείλετε email με τα στοιχεία της εταιρείας σας (Επωνυμία, Τηλ. Φαξ, Δ/νση, Υπευθ. Επικοινωνίας) στις παρακάτω διευθύνσεις : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.