Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στα κτήρια επί των οδών α) Τιμολέοντος Βάσσου 11-13 & β) Λέκκα 31.

 

ΑΔΑ: 4Α9Ι46Ψ84Θ-7


 

Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, τ.κ. 11521 Αθήνα

Πληροφορίες

:

Σ. Αυδής

Τηλέφωνο

:

210 6460887

Αθήνα 

:

11-01-2011

Αρ. Πρωτ.

:

90/16

Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού καθαριότητας

1.         Ο Οργανισμός κτηματολογίου και χαρτογράφησης Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη Προσφορά, συνολικής δαπάνης 88.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στα κτήρια επί των οδών α) Τιμολέοντος Βάσσου 11-13 & β) Λέκκα 31», σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2.         Οι γενικοί και ειδικοί όροι του Διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού και στα Παραρτήματα αυτού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3.         Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, ορίζεται η 15/02/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Οργανισμού στην Αθήνα, στην οδό Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, 5ος όροφος – αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

4.         Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές δεσμεύουν αυτούς που τις υποβάλλουν και ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118/07.

 5.         Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή συναιτερισμοί που λειτουργούν νόμιμα και :
           είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.

·           διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα σε θέματα καθαριότητας δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων.

6.         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Έργο της είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρακτικού ώστε η Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μέσα στην  προθεσμία ισχύος των προσφορών.

7.         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας να παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 14:00 την Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής από το γραφείο 504 του Ο.Κ.Χ.Ε., στην οδό Τιμολέοντος Βάσου 11 - 13, Αθήνα, 5ος όροφος.

8.         Για πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο του ανωτέρω εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ο.Κ.Χ.Ε., Τιμολέοντος Βάσου 11 - 13, Αθήνα, στην κα Γιαλαμπρίνου Κωνσταντίνα (210 6465193) και στον κ. Αυδή Στέφανο (τηλ 210 6460887).

 

Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού