Ανακοίνωση για την πιλοτική λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των υποδομών του  Οργανισμού και των  προσφερόμενων υπηρεσιών  προς τους πολίτες, τίθεται  σε φάση πιλοτικής  λειτουργίας το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης  και Διάχυσης Γεωγραφικών  Πληροφοριών (ΟΣΔΔΓΠ) του Οργανισμού. Η  ανάπτυξη του Συστήματος αποτέλεσε αντικείμενο  του έργου «Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διάθεση μέσω του  Διαδικτύου του Αεροφωτογραφικού και λοιπού Χαρτογραφικού Υλικού του Ο.Κ.Χ.Ε.».

Στο πρώτο στάδιο της  πιλοτικής λειτουργίας  το ΟΣΔΔΓΠ θα χρησιμοποιείται  από τα στελέχη  του Οργανισμού, προκειμένου  να εξασφαλισθεί η  ομαλή μετάβαση στις νέες ροές εργασιών σε ό,τι αφορά στη  διαχείριση των δεδομένων  και  την εξυπηρέτηση  των πολιτών. Στο  επόμενο στάδιο, θα δοθεί η δυνατότητα αναζήτησης και παραγγελίας  δεδομένων του  Οργανισμού μέσω της  Διαδικτυακής Πύλης (portal) του Συστήματος.