Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού

ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Φύλλου 2/ 08-01-2010

  Με την 296/5-1-2010 απόφαση της Υπουργού  Περιβάλλοντος Ενέργειας  και Κλιματικής  Αλλαγής, που εκδόθηκε  σύμφωνα με τις  διατάξεις των  άρθρων 1 και 2 του  ν.1647/1986 (Α'141), αντικαθίστανται  τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Οργανισμού  Κτηματολογίου και  Χαρτογραφήσεων Ελλάδας  (ΟΚΧΕ), τα οποία  ορίσθηκαν με την  2924/ 21-1-2008 απόφαση  του Υπουργού Περιβάλλοντος  Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων  (Υ.Ο.Δ.Δ. 36/30-1-2008), με  το διορισμό νέων  μελών για τον  υπόλοιπο χρόνο  της θητείας που  λήγει 12-1-2011, από  τους κατωτέρω:

    Μουτεβελής Γιώργος του Νέστορα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος.
    Καμενόπουλος Θωμάς του Ευαγγέλου, Δικηγόρος Αθηνών, Αντιπρόεδρος.
    Πότσιου Χρυσή του Αλεξάνδρου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος.
    Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος - Βασίλειος του Ευαγγέλου, Αγρονόμος-Τοπογράφος- Καθηγητής Α.Π.Θ., μέλος.
    Σιόλας Άγγελος του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος, μέλος.
    Φλώρου Μαρία του Γερασίμου, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος.
    Ρουπακιώτη Γεωργία του Αντωνίου, Συμβολαιογράφος, μέλος.

Η υπ’ αριθμ. 2924/21-1-2008 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.Ο.Δ.Δ. 36/30-1-2008) καταργείται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ