Διεύθυνση Κτηματολογίου

 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Ελένη Καούνη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός


Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 

  • Συντονισμός και παρακολούθηση των εκτελουμένων κτηματογραφήσεων ως και των διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου της χώρας (Α' πιλοτικό πρόγραμμα).
  • Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία των μελετών κτηματογράφησης για την δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου του Α΄ πιλοτικού προγράμματος.
  • Συντονισμός και παρακολούθηση των εκτελουμένων Κτηματογραφήσεων προς εφαρμογή των προγραμμάτωντων έργων του Υπουργείου
  • Επεξεργασία των στοιχείων του κτηματολογίου για διαφόρους σκοπούς
  • Αρχειοθέτηση, ταξινόμηση των αποφάσεων χάραξης των γραμμών αιγιαλού και παραλίας της χώρας
  • Παροχή πληροφοριών στους πολίτες για την πορεία των προγραμμάτων σύνταξης μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου