Διεύθυνση Γεωδαισίας

 

 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Καλλιόπη Αλιμπέρτη, Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γεωδαισίας, βάσει του Π.Δ. 910/77, ασκούνται με το προσωπικό που διαθέτει ή με ανάθεση σε ιδιώτες και είναι:

  • Οι γεωδαιτικές εργασίες υπαίθρου και γραφείου, για την απόδοση των στερεοσκοπικών ζευγών και όλες οι εργασίες πύκνωσης των γεωδαιτικών δικτύων
  • Ο έλεγχος και η συμπλήρωση υφιστάμενων χαρτών
  • Ο τεχνικός έλεγχος, η ρύθμιση, η συντήρηση και η επισκευή των γεωδαιτικών οργάνων

Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Γεωδαισίας αναφέρονται σε όλο το φάσμα τωντοπογραφικών και γεωδαιτικών εργασιών, με έμφαση:

1.Στη λήψη των απαραίτητων επίγειων στοιχείων για τη στήριξη των φωτογραμμετρικών και χαρτογραφικών προγραμμάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και του ΟΚΧΕ και

2.Στον έλεγχο γεωδαιτικών εργασιών και στον έλεγχο των υποβάθρων των μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου (Α' Πιλοτικό Πρόγραμμα)