Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Λειτουργίας


Διευθυντής: Κωνσταντίνος Λέπουρας, ΠΕ Οικονομικών

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 

 • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Οργανισμού.
 • Η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 • Ο έλεγχος της παρουσίας του προσωπικού, των κανονικών αδειών, καθώς και των αδειών ασθενείας.
 • Χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Οργανισμού( διαδικασίες προσλήψεων, μετατάξεων, αποσπάσεων)
 • Υποστήριξη λειτουργίας υπηρεσιακού συμβουλίου
 • Η μέριμνα για τη συντήρηση, καθαριότητα και ασφάλεια του κτιρίου.
 • Η μέριμνα για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κτιρίου.
 • Η εποπτεία για την καλή λειτουργία του κυλικείου.
 • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των προτάσεων του προγράμματος δράσης και του προγράμματος προμηθειών των Διευθύνσεων του Οργανισμού  Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.
 • Η παραλαβή διαχειριστικού υλικού και υλικών καθαριότητας από το αρμόδιο τμήμα της κεντρικής Υπηρεσίας και διάθεσή τους.
 • Η επίσπευση της διαδικασίας επειγουσών προμηθειών καθώς και μικροπρομηθειών στήριξης της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής για εργαστήρια, εμφάνιση αεροφίλμ, εκτύπωση αεροφωτογραφιών, φωτογραφικών εργαλείων, εκτυπωτικών εργασιών κλπ.
 • Η επίσπευση της διαδικασίας επισκευής και συντήρησης φωτογραμμετρικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τοπογραφικών οργάνων και λοιπών ηλεκτρονικών ή μη οργάνων και συσκευών.
 • Η μέριμναγια τη μισθοδοσία του προσωπικού
 • Η σύνταξη του προϋπολογισμού, η οικονομική διαχείριση εσόδων – εξόδων, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και η τήρηση των σχετικών βιβλίων
 • Η διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες και υπηρεσίες