Νομοθεσία

 

Οι νόμοι που έχουν εκδοθεί και ψηφιστεί από την Βουλή σχετικά με την σύσταση, την ίδρυση και τον σκοπό του Ο.Κ.Χ.Ε. είναι οι εξής (κατά χρονολογική σειρά):

19 Σεπτεμβρίου 1986 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1647 - ΦΕΚ 141
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές διατάξεις.

15 Ιουνίου 1995 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2308 - ΦΕΚ 114
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις.

13 Ιουνίου 1997 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2508 - ΦΕΚ 124
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

3 Δεκεμβρίου 1998 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2664 - ΦΕΚ 275
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.

19 Μαρτίου 2003 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3127 - ΦΕΚ 67
Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.

31 Δεκεμβρίου 2003 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3212 - ΦΕΚ 308
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

22 Σεπτεμβρίου 2010 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3882 - ΦΕΚ 166
Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις»