Δραστηριότητες

 

Εθνικό Κτηματολόγιο 


Το πρόγραμμα σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
Για την καλύτερη οργάνωση του έργου έχει ιδρυθεί η κρατική εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., στην οποία έχει μεταφερθεί η ευθύνη του έργου αυτού. 
Οι Υπηρεσίες του Ο.Κ.Χ.Ε. επιβλέπουν μόνο το 1ο Πιλοτικό πρόγραμμα. 
Λεπτομέρειες σχετικά με τα εκπονούμενα προγράμματα σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου αναφέρονται στα ΝΕΑ του Ο.Κ.Χ.Ε. 

Χαρτογραφία 

Α.Τοπογραφικά υπόβαθρα 

Σταδιακά με την πρόοδο των κτηματογραφήσεων στα πλαίσια της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, δημιουργείται ένα υπόβαθρο το οποίο συνίσταται:
1)Σε ορθοφωτοχάρτες κλ.1:5.000 για το σύνολο των κτηματογραφούμενων περιοχών. 
2)Σε ενημερωμένα φωτογραμμετρικά διαγράμματα κλ. 1:1000 για τις αστικές περιοχές. 

Β.Θεματική χαρτογραφία 

1)Χάρτες σε κλ. 1:100.000 κάλυψης γης (πρόγραμμα CORINE LAND COVER) 
2)Χάρτες σε κλ. 1:50.000 των ορίων Ο.Τ.Α., πριν και μετά την ισχύ του σχεδίου " Ι. Καποδίστρια". 
3)Χάρτες σε κλ. 1:100.000 κάλυψης γης για την ΕΣΥΕ (2000-2001). 
4)Συμμετοχή του Ο.Κ.Χ.Ε. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPRIT "ABDS for the CEEC" (Administrative Boundary Data Services for the Central and Eastern European Countries). 

Αεροφωτογραφίσεις 

Διαρκής αεροφωτογραφική κάλυψη περιοχών της χώρας είτε με την υπηρεσιακή ομάδα αεροφωτογράφων είτε με αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, με σκοπό: 
1)Την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. 
2)Την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και των άλλων δημόσιων υπηρεσιών. 
3)Την προστασία του Περιβάλλοντος (π.χ. καμένων δασικών περιοχών). 
4)Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (π.χ. σεισμόπληκτων περιοχών). 

Γεωδαισία 

Καθιερώθηκε το ενιαίο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87. Σε συνεργασία με τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επαναπροσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες του κρατικού τριγωνομετρικού δικτύου στο νέο σύστημα αναφοράς. Επιπλέον για την αξιοποίηση των παλαιότερων τοπογραφικών και χαρτογραφικών υποβάθρων καθιερώθηκε μέθοδος μετασχηματισμού των συντεταγμένων από την προβολή ΗΑΤΤ στο σύστημα αυτό. 
Σταδιακά κατά την πορεία των μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου, το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο συμπληρώνεται και επεκτείνεται. 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) 

Από το έτος 1990 ο ΟΚΧΕ έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα αυτό, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού, την εκπαίδευση προσωπικού και την σταδιακή εισαγωγή δεδομένων, προκειμένου να δημιουργήσει την βάση ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, που θα εμπλουτίζεται σταδιακά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και της αγοράς γενικότερα για την απόκτηση κατάλληλων πληροφοριών. Ένα μέρος από τα δεδομένα αυτά διατίθενται σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες. 
O O.K.X.E. παρακολουθεί στενά πολλές Ευρωπαϊκές δραστηριότητες σχετικές με Γ.Π.Σ. και διαχείριση ψηφιακών δεδομένων, όπως τα GI200, GISCO, INFO 2000, EMSI, PETIT, OMEGA και τις δραστηριότητες του MEGRIN και του EUROGI. Ο (Ο.Κ.Χ.Ε.) προετοιμάζει μια πρόταση για ένα γενικό πιλοτικό G.I.S. το οποίο θα καλύψει μέρος της χώρας. Επίσης έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός εθνικού συστήματος για τη μεταφορά ψηφιακών δεδομένων και για τη συνεργασία όσον αφορά τις δραστηριότητες σχετικές με τα G.I.S.